+48 509074302
s7
s6
slider
Obrona w procesach karnych

Oferta

PRAWO CYWILNE
Reprezentacja i poradnictwo prawne w sprawach:

 • spadkowych: stwierdzenie praw do spadku z ustawy, z testamentu, dział spadku i zniesienie współwłasności, realizacja roszczeń o zachowek, niegodność dziedziczenia, nieważność testamentu, odpowiedzialność za długi spadkowe,
 • ksiąg wieczystych i hipoteki, w tym roszczenie o uzgodnienie treści księgi wieczystej z rzeczywistym stanem prawnym,
 • o roszczenia z umów cywilnoprawnych, w tym spory o zapłatę kar umownych oraz dochodzenie roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy o roboty budowlane, interpretacja umów, przygotowywanie opinii prawnych,
 • realizacji roszczeń konsumentów: rękojmia za wady, gwarancja jakości, niezgodność towaru z umową,
 • ochrony dóbr osobistych,
 • zniesienia współwłasności nieruchomości, ustanowienia służebności, w tym drogi koniecznej i służebności przesyłu,
 • o stwierdzenie zasiedzenia, uwłaszczenie,
 • o ochronę własności i posiadania (powództwa negatoryjne, windykacyjne, posesoryjne),
 • o rozgraniczenie nieruchomości,
 • stwierdzenia nieważności czynności prawnych,
 • o eksmisje,
 • reprezentacja w postępowaniu klauzulowym i egzekucyjnym, w tym skargi na czynność komornika, powództwa przeciw egzekucyjne, wnioski o podjęcie przez sąd czynności nadzoru nad działaniem komornika,
 • przygotowywanie wniosków o ogłoszenie upadłości konsumenckiej.
ODSZKODOWANIA
Reprezentacja i poradnictwo prawne w sprawach o odszkodowanie za szkodę na osobie lub mieniu, zadośćuczynienie za doznaną krzywdę, rentę z tytułu:

 • błędów w sztuce medycznej,
 • naruszenia praw pacjenta (np. nieuzasadniona odmowa udzielenia pomocy medycznej lub dostępu do określonych usług bądź świadczeń medycznych),
 • niewykonania lub nienależytego wykonania postanowień umowy (odpowiedzialność ex contractu),
 • wypadków komunikacyjnych i innych nieszczęśliwych wypadków, śmierci osoby bliskiej w wypadku,
 • wypadków przy pracy, wypadków doznanych w drodze „do” lub „z” pracy,
 • reprezentacja klientów w procesie likwidacji szkody przed ubezpieczycielem, sporządzanie reklamacji.
PRAWO RODZINNE
Reprezentacja i poradnictwo prawne w sprawach o:

 • rozwód, separację, unieważnienie małżeństwa, ustalenie istnienia lub nieistnienia małżeństwa,
 • alimenty, wypłatę wynagrodzenia do rąk drugiego małżonka, zaspokajanie potrzeb rodziny,
 • przysposobienie, opiekę, kuratelę,
 • ustanowienie rozdzielności majątkowej między małżonkami,
 • podział majątku wspólnego po rozwodzie, ustalenie nierównych udziałów w majątku wspólnym, odpowiedzialność za zobowiązania zaciągane przez jednego z małżonków, pozbawienie jednego z małżonków prawa samodzielnego zarządu majątkiem wspólnym,
 • wzajemne roszczenia małżonków z tytułu zwrotu wydatków i nakładów z majątku wspólnego na majątek osobisty i z majątku osobistego na majątek wspólny,
 • uregulowanie kontaktów z dziećmi, w tym egzekucja kontaktów w razie przebywania dziecka za granicą,
 • ograniczenie, pozbawienie, zawieszenie władzy rodzicielskiej,
 • eksmisje sprawców przemocy w rodzinie na podstawie ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie,
 • uzyskanie zgody sądu rodzinnego na dokonanie w imieniu dziecka czynności przekraczającej zakres zwykłego zarządu,
 • ubezwłasnowolnienie, uchylenie ubezwłasnowolnienia,
 • ustalenie pochodzenia dziecka: ustalenie, zaprzeczenie ojcostwa lub macierzyństwa, ustalenie bezskuteczności uznania ojcostwa.
PRAWO KARNE
 • reprezentacja stron w toku postępowania przygotowawczego (śledztwo, dochodzenie) oraz w postępowaniu przed sądem karnym,
 • sporządzanie zawiadomień o podejrzeniu popełnienia przestępstwa i wniosków o ściganie,
 • zaskarżanie decyzji procesowych organów prowadzących postępowanie karne, karno-skarbowe, postępowanie w sprawach o wykroczenia,
 • przygotowywanie wniosków o: odroczenie wykonania kary pozbawienia i ograniczenia wolności, udzielenie przerwy w wykonywaniu kary pozbawienia wolności, warunkowe przedterminowe zwolnienie, zatarcie skazania, rozłożenie grzywny na raty, umorzenie grzywny lub odroczenie jej ściągnięcia,
 • przygotowywanie wniosków o udzielenie zezwolenia na odbywanie kary pozbawienia wolności w systemie dozoru elektronicznego; dochodzenie odszkodowania z tytułu niesłusznego skazania, tymczasowego aresztowania lub zatrzymania,
 • sporządzanie próśb o ułaskawienie.
PRAWO PRACY I UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH
Reprezentacja i poradnictwo prawne w sprawach o:

 • sporządzanie odwołań od decyzji organów rentowych (ZUS, KRUS),
 • reprezentacja pracowników i ubezpieczonych przed sądem pracy i ubezpieczeń społecznych,
 • wydanie decyzji przez ZUS o stwierdzeniu przebiegu ubezpieczeń (w razie braku świadectwa pracy, upływu terminu do jego sprostowania, ew. wykonywania pracy bez zawarcia z pracodawcą umowy o pracę, tzw. „praca na czarno”),
 • odszkodowanie z tytułu naruszenia zasady równego traktowania w zatrudnieniu,
 • sporządzanie odwołań od wypowiedzenia umowy o pracę do sądu pracy, który orzeka o bezskuteczności wypowiedzenia, ew. o przywróceniu pracownika do pracy na poprzednich warunkach albo o odszkodowaniu,
 • odszkodowanie za szkodę lub zadośćuczynienie za doznaną krzywdę w związku z mobbingiem w środowisku pracy,
 • sprawy o wydanie, sprostowanie świadectwa pracy, ew. o naprawienie szkody wyrządzonej przez pracodawcę wskutek niewydania w terminie lub wydania niewłaściwego świadectwa pracy,
 • sprawy o odszkodowanie z tytułu naruszenia zakazu konkurencji,
 • roszczenia ze stosunku pracy (wypłata zaległego wynagrodzenia za pracę, w tym pracę w godzinach nadliczbowych, wypłata ekwiwalentu za urlop wypoczynkowy i inne świadczenia pracownicze),
 • opiniowanie oraz przygotowywanie regulaminów pracy i regulaminów wynagradzania oraz innych aktów wewnątrzzakładowych.
PRAWO ADMINISTRACYJNE
 • sporządzanie odwołań od decyzji i postanowień organów administracji publicznej i samorządowej, skarg do WSA i NSA,
 • reprezentacja w postępowaniu przed organami administracji publicznej i samorządowej, wojewódzkimi sądami administracyjnymi, Naczelnym Sądem Administracyjnym,
 • uzyskiwanie koncesji, pozwoleń, w tym w procesach budowlanych, inwestycyjnych oraz obrotu nieruchomościami.
PRAWO GOSPODARCZE
 • stała obsługa prawna przedsiębiorców, w tym wprowadzanie zmian do KRS,
 • zakładanie i rejestracja spółek prawa handlowego, przekształcanie, łączenie i podział spółek,
 • przygotowywanie i opiniowanie dokumentów regulujących wewnętrzne funkcjonowanie spółek,
 • przygotowywanie wewnętrznej dokumentacji firmy, spełniającej wymogi wynikające z przepisów o ochronie danych osobowych, w tym realizującej założenia RODO,
 • reprezentacja w sprawach o uchylenie lub unieważnienie uchwał organów spółek, spółdzielni, wspólnot mieszkaniowych,
 • projektowanie umów, formułowanie opinii prawnych.