+48 509074302
s7
s6
slider
Obrona w procesach karnych

Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych

PRAWO PRACY I UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH
Reprezentacja i poradnictwo prawne w sprawach o:

  • sporządzanie odwołań od decyzji organów rentowych (ZUS, KRUS),
  • reprezentacja pracowników i ubezpieczonych przed sądem pracy i ubezpieczeń społecznych,
  • wydanie decyzji przez ZUS o stwierdzeniu przebiegu ubezpieczeń (w razie braku świadectwa pracy, upływu terminu do jego sprostowania, ew. wykonywania pracy bez zawarcia z pracodawcą umowy o pracę, tzw. „praca na czarno”),
  • odszkodowanie z tytułu naruszenia zasady równego traktowania w zatrudnieniu,
  • sporządzanie odwołań od wypowiedzenia umowy o pracę do sądu pracy, który orzeka o bezskuteczności wypowiedzenia, ew. o przywróceniu pracownika do pracy na poprzednich warunkach albo o odszkodowaniu,
  • odszkodowanie za szkodę lub zadośćuczynienie za doznaną krzywdę w związku z mobbingiem w środowisku pracy,
  • sprawy o wydanie, sprostowanie świadectwa pracy, ew. o naprawienie szkody wyrządzonej przez pracodawcę wskutek niewydania w terminie lub wydania niewłaściwego świadectwa pracy,
  • sprawy o odszkodowanie z tytułu naruszenia zakazu konkurencji,
  • roszczenia ze stosunku pracy (wypłata zaległego wynagrodzenia za pracę, w tym pracę w godzinach nadliczbowych, wypłata ekwiwalentu za urlop wypoczynkowy i inne świadczenia pracownicze),
  • opiniowanie oraz przygotowywanie regulaminów pracy i regulaminów wynagradzania oraz innych aktów wewnątrzzakładowych.