+48 509074302
s7
s6
slider
Obrona w procesach karnych

Prawo rodzinne

PRAWO RODZINNE
Reprezentacja i poradnictwo prawne w sprawach o:

 • rozwód, separację, unieważnienie małżeństwa, ustalenie istnienia lub nieistnienia małżeństwa,
 • alimenty, wypłatę wynagrodzenia do rąk drugiego małżonka, zaspokajanie potrzeb rodziny,
 • przysposobienie, opiekę, kuratelę,
 • ustanowienie rozdzielności majątkowej między małżonkami,
 • podział majątku wspólnego po rozwodzie, ustalenie nierównych udziałów w majątku wspólnym, odpowiedzialność za zobowiązania zaciągane przez jednego z małżonków, pozbawienie jednego z małżonków prawa samodzielnego zarządu majątkiem wspólnym,
 • wzajemne roszczenia małżonków z tytułu zwrotu wydatków i nakładów z majątku wspólnego na majątek osobisty i z majątku osobistego na majątek wspólny,
 • uregulowanie kontaktów z dziećmi, w tym egzekucja kontaktów w razie przebywania dziecka za granicą,
 • ograniczenie, pozbawienie, zawieszenie władzy rodzicielskiej,
 • eksmisje sprawców przemocy w rodzinie na podstawie ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie,
 • uzyskanie zgody sądu rodzinnego na dokonanie w imieniu dziecka czynności przekraczającej zakres zwykłego zarządu,
 • ubezwłasnowolnienie, uchylenie ubezwłasnowolnienia,
 • ustalenie pochodzenia dziecka: ustalenie, zaprzeczenie ojcostwa lub macierzyństwa, ustalenie bezskuteczności uznania ojcostwa.