+48 509074302
s7
s6
slider
Obrona w procesach karnych

Prawo karne

PRAWO KARNE
  • reprezentacja stron w toku postępowania przygotowawczego (śledztwo, dochodzenie) oraz w postępowaniu przed sądem karnym,
  • sporządzanie zawiadomień o podejrzeniu popełnienia przestępstwa i wniosków o ściganie,
  • zaskarżanie decyzji procesowych organów prowadzących postępowanie karne, karno-skarbowe, postępowanie w sprawach o wykroczenia,
  • przygotowywanie wniosków o: odroczenie wykonania kary pozbawienia i ograniczenia wolności, udzielenie przerwy w wykonywaniu kary pozbawienia wolności, warunkowe przedterminowe zwolnienie, zatarcie skazania, rozłożenie grzywny na raty, umorzenie grzywny lub odroczenie jej ściągnięcia,
  • przygotowywanie wniosków o udzielenie zezwolenia na odbywanie kary pozbawienia wolności w systemie dozoru elektronicznego,
  • dochodzenie odszkodowania z tytułu niesłusznego skazania, tymczasowego aresztowania lub zatrzymania,
  • sporządzanie próśb o ułaskawienie.