+48 509074302
s7
s6
slider
Obrona w procesach karnych

Prawo cywilne

PRAWO CYWILNE
Reprezentacja i poradnictwo prawne w sprawach:
 • spadkowych: stwierdzenie praw do spadku z ustawy, z testamentu, dział spadku i zniesienie współwłasności, realizacja roszczeń o zachowek, niegodność dziedziczenia, nieważność testamentu, odpowiedzialność za długi spadkowe,
 • ksiąg wieczystych i hipoteki, w tym roszczenie o uzgodnienie treści księgi wieczystej z rzeczywistym stanem prawnym,
 • o roszczenia z umów cywilnoprawnych, w tym spory o zapłatę kar umownych oraz dochodzenie roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy o roboty budowlane, interpretacja umów, przygotowywanie opinii prawnych,
 • realizacji roszczeń konsumentów: rękojmia za wady, gwarancja jakości, niezgodność towaru z umową,
 • ochrony dóbr osobistych,
 • zniesienia współwłasności nieruchomości, ustanowienia służebności, w tym drogi koniecznej i służebności przesyłu,
 • o stwierdzenie zasiedzenia, uwłaszczenie,
 • o ochronę własności i posiadania (powództwa negatoryjne, windykacyjne, posesoryjne),
 • o rozgraniczenie nieruchomości,
 • stwierdzenia nieważności czynności prawnych,
 • o eksmisje,
 • reprezentacja w postępowaniu klauzulowym i egzekucyjnym, w tym skargi na czynność komornika, powództwa przeciw egzekucyjne, wnioski o podjęcie przez sąd czynności nadzoru nad działaniem komornika,
 • przygotowywanie wniosków o ogłoszenie upadłości konsumenckiej.